ECS Nieruchomości Świdnica mieszkania sprzedaż, wynajem
  kom.+48 692 447 042 ; 74 851 36 77 

 Nieruchomości Świdnica - ECS Biuro 58-100 Świdnica, Rynek 19/1 piętro

nieruchomości świdnica Biuro ECSNieruchomości Świdnica - UMOWA SPRZEDAŻY - ECS PRZYKŁADOWA UMOWA O POŚREDNICTWO
MIESZKANIA

oferta 11819


PRZYKŁADOWA UMOWA O POŚREDNICTWO NR /11819/ S

zawarta w ....................................................... w dniu March 19, 2018, 8:57 pm... r. pomiędzy

1. BIURO NIERUCHOMOŚCI , 58-100 Świdnica , NIP--------- , reprezentowaną przez ----- Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - licencja zawodowa nr ---- zwanym w dalszej części POŚREDNIKIEM. Tel./fax 74 851 36 76, 74 851 36 77, kom. 692 447 042, 602 741 123 ; e-mail: biuro@ecs.pl ; https://ecs.pl

a

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefon.kontaktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

( imię, nazwisko , dowód osobisty nr, pesel, nazwa firmy, nip)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(siedziba - kod pocztowy, adres)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(forma władania nieruchomością - dokument - nr księgi wieczystej - sąd prowadzący KW NIERUCHOMOŚCI)

Mieszkanie sprzedaż -    Oferta nr 11819-ECS - sprzedane- 11 - okolice Głowackiego - -
własność - ilość pokoi: 1 - pow. całkowita: 33  m2

Atrakcyjna oferta mieszkania jednopokojowego z ogrzewaniem miejskim w bardzo dobrej lokalizacji. Mieszkanie składa się z przestronnej kuchni, dużego przedpokoju, pokoju oraz łazienki. W lokalu wymieniono okna na PCV, nowe grzejniki oraz wykonany remont łazienki łącznie z wymianą instalacji. Centralne ogrzewanie miejskie, Czynsz miesięczny 256 zł Mieszkanie dostępne od zaraz! POLECAMY !!
CENA :  94 000 zł. 
CENA za 1 m2:   2848  za 1  m2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(przedmiot zlecenia - krótki opis: położenie,powierzchnia,działka,itp.)

zwanym w dalszej części umowy oferującym ( zamawiającym ).

§ 1

oferujący przedkłada pośrednikowi do podjęcia czynności pośrednictwa w sposób wybrany przez pośrednika zmierzające do: zbycia, zamiany, najmu, dzierżawy, (podnajmu, poddzierżawy), nieruchomości, domu, lokalu, działki, mieszkania zwanych przedmiotem transakcji, którego opis znajduje się na karcie będącej załącznikiem do tej umowy.

1. oferujący zobowiązuje się zapłacić pośrednikowi prowizję w przypadku zbycia (przez zbycie należy rozumieć sprzedaż lub inne przekazanie praw do ww. przedmiotów), zamiany, najmu, dzierżawy całości lub części oferowanego przedmiotu z osobą, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z oferującym przez pośrednika . prowizja - wynagrodzenie pośrednika wynosi:

  1. przy zbyciu, zamianie . . . . ....%, słownie ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) od wartości przedmiotu sprzedaży lub od wartości przedmiotu zamiany (dla potrzeb obliczenia prowizji bierze się przedmiot zamiany większej wartości dla lokali kwaterunkowych i spółdzielczo-lokatorskich opłatę stałą ponosi każda ze stron w kwocie 500 zł. słownie: pięćset złotych ). dla obliczenia prowizji jako wartość przedmiotu przyjmuje się cenę określoną w akcie notarialnym z tym, że w kwocie nie mniejszej niż 90% ceny ofertowej jeśli cena taka została podana przez oferującego. pierwsza cena ofertowa wynosi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ... słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. przy najmie, dzierżawie - jednorazowa opłata w wysokości . . . . ..% jednomiesięcznego czynszu ustalonego przez strony umowy, słownie ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ).

2. wynagrodzenie to oferujacy zobowiązany jest zapłacić bez względu na to jaki rodzaj transakcji zgłosił do obrotu, np. jeśli zgłosił przedmiot do najmu, a klient kupił ten przedmiot należy się wtedy prowizja od zbycia (sprzedaży) w wysokości określonej w § 1. oferujący zobowiązany jest zapłacić wyżej określoną prowizję nie później niż w dniu podpisania aktu notarialnego lub z chwilą podpisania umowy transakcyjnej, bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

3. w przypadku zawarcia przez oferującego umowy przedwstępnej dotyczącej przedmiotowej transakcji oferujący zapłaci 50% przypadającej prowizji w dniu zawarcia umowy przedwstępnej. pozostałe 50% prowizji płatne przy zawarciu umowy przyrzeczonej. gdy umowa przyrzeczona nie zostanie zawarta przez strony prowizja otrzymana przez pośrednika z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej nie podlega zwrotowi.

4. jeżeli oferta ulegnie dezaktualizacji oferujący zobowiązuje się w terminie 14 dni powiadomić o tym pośrednika listem poleconym lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w siedzibie biura ecs nieruchomości , podając dane personalne osoby z którą została zawarta umowa. w przypadku nie poinformowania pośrednika o dezaktualizacji oferty , oferujący zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł. ( pięćset złotych ).

§ 2

obowiązek zapłaty uzgodnionej prowizji powstaje również w przypadku, gdy oferujący lub osoba bliska oferującemu (w rozumieniu art.9 ustawy prawo lokalowe) przeprowadzili transakcję z osobą wskazaną przez pośrednika z pominięciem tego pośrednika także w przypadku rozwiązania niniejszej umowy bez względu na upływ czasu. w takiej sytuacji pośrednikowi oprócz pełnej prowizji (w wysokości określonej wg zasad zawartych w § 1), przysługuje także roszczenie względem oferującego o zwrot utraconych przez pośrednika korzyści a także zwrot poniesionych przez pośrednika kosztów wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od chwili zawarcia transakcji do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań z pośrednikiem .

§ 3

umowę zawarto na czas nieokreślony.

§ 4

pośrednik jest uprawniony do oddania w dalsze pośrednictwo przedmiotu transakcji, innym podmiotom wg wyboru pośrednika w tym także udostępniania , przetwarzania danych osobowych oferującego. pośrednik może wykonywać czynności pośrednictwa także na rzecz innych niż poszukujący kontrahentów (stron) przedmiotowej transakcji.

§ 5

pośrednik niniejszym jest upoważniony przez oferującego do upowszechniania informacji o zgłoszonych przedmiotach transakcji w zakresie przez siebie wybranym w szczególności poprzez udostępnianie wizerunków (zdjęć, planów itp.), informacji o oferowanych przedmiotach w prasie, na piśmie, dźwiękiem, elektronicznymi środkami przekazu. w przypadku naruszenia poprzez udostępnienie tychże informacji praw osób trzecich oferujący zaspokoi roszczenia skierowane do pośrednika oraz pokryje koszty związane z dochodzeniem tych roszczeń.

§ 6

oferujący oświadcza, iż przedmiot transakcji nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami, a w szczególności hipoteką umowną, przymusową lub ustawową. w przypadku zaistnienia takich obciążeń oferujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pośrednika.

oferujący oświadcza, że w przypadku niezgodności przekazanych przez niego informacji o zgłaszanym przedmiocie transakcji z rzeczywistością zobowiązuje się naprawić wynikającą z tego szkodę, oświadcza również, że nie istnieją żadne przeszkody (prawne, techniczne) w dokonaniu przedmiotowej transakcji zarówno w zgłoszonym przedmiocie jak też po stronie władającym nim.

§ 7

oferujący obowiązany jest do współpracy z pośrednikiem przy realizacji tej umowy w szczególności do udostępniania zgłoszonego przedmiotu zainteresowanym osobom, udzielania niezbędnych wyjaśnień, informacji, przedstawiania dokumentów, niezwłocznego informowania o każdej zmianie dotyczącej przedmiotu transakcji, w tym ceny.

§ 8

pośrednik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z umów, uzgodnień pomiędzy oferującym a jego kontrahentami, nawet jeśli są to klienci pośrednika.

§ 9

oferujący upoważnia pośrednika do dokonywania zmian w karcie opisu obiektu. oferujący oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zaciągania niniejszych zobowiązań. w przypadku zgłaszania przedmiotu do obrotu w imieniu osoby trzeciej (fizycznej, prawnej) jeśli ta osoba nie zapłaci prowizji we właściwym terminie, oferujący zobowiązuje się zapłacić prowizję oraz zwraca koszty poniesione przez pośrednika. w przypadku występowania w imieniu osób trzecich oferujący przy ewentualnym braku lub przekroczeniu umocowania zaspokoi wszelkie roszczenia, pokryje koszty jakie w tej sytuacji mogą wyniknąć, w tym skierowane do pośrednika.

§ 10

zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (pod rygorem nieważności). do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego .spory wynikające z tej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne w świdnicy.

§ 11

oferujący oświadcza, że otrzymał jednobrzmiący egzemplarz tej umowy, oświadcza ponad to, że podpisuje tę umowę świadomie. umowa została przeczytana, przyjęta i podpisana.

§ 12

oferujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie przedmiotowej umowy.

ubezpieczenie ------/wr/2001

 


pośrednik                                                                                                                       oferujący


 

. . . . . . . . . . . . . . . . ..                                                                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . .
czytelny podpis                                                                                                                               czytelny podpis

 

załączniki:

  1. karta opisu obiektu (akt notarialny,odpis kw,przydział,mapki,uzgodnienia,zdjęcia itp.).opis słowny obiektu możliwie dokładny