ECS Nieruchomości Świdnica mieszkania sprzedaż, wynajem
  kom.+48 692 447 042 ; 74 851 36 77 

 Nieruchomości Świdnica - ECS Biuro 58-100 Świdnica, Rynek 19/1 piętro

nieruchomości świdnica Biuro ECSNieruchomości Świdnica - ECS Biuro - PRZYKŁADOWA UMOWA O POŚREDNICTWO KUPNA
MIESZKANIA

oferta 11819


PRZYKŁADOWA UMOWA O POŚREDNICTWO NR /11819/ K

zawarta w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w dniu March 19, 2018, 8:58 pm. . . r. pomiędzy

1. BIURO NIERUCHOMOŚCI Rynek 19/1a , 58-100 Świdnica , NIP ----- , reprezentowaną przez ----- Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - licencja zawodowa --- zwanym w dalszej części POŚREDNIKIEM. Tel./fax 74 851 36 76, 74 851 36 77, kom. 692 447 042, 602 741 123 ; e-mail: biuro@ecs.pl ; http://www.ecs.pl

a

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. telefon kontaktowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(imię, nazwisko, dowód osobisty, PESEL - nazwa firmy, NIP)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(siedziba - adres)

Mieszkanie sprzedaż -    Oferta nr 11819-ECS - sprzedane- 11 - okolice Głowackiego - -
własność - ilość pokoi: 1 - pow. całkowita: 33  m2

Atrakcyjna oferta mieszkania jednopokojowego z ogrzewaniem miejskim w bardzo dobrej lokalizacji. Mieszkanie składa się z przestronnej kuchni, dużego przedpokoju, pokoju oraz łazienki. W lokalu wymieniono okna na PCV, nowe grzejniki oraz wykonany remont łazienki łącznie z wymianą instalacji. Centralne ogrzewanie miejskie, Czynsz miesięczny 256 zł Mieszkanie dostępne od zaraz! POLECAMY !!
CENA :  94 000 zł. 
CENA za 1 m2:   2848  za 1  m2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(przedmiot zlecenia)

 

zwanym w dalszej części umowy POSZUKUJĄCYM.

 

 

§ 1

Poszukujący przedkłada POŚREDNIKOWI do podjęcia czynności pośrednictwa w sposób wybrany przez POŚREDNIKA zmierzające do: kupna, wynajęcia, wydzierżawienia, zamiany nieruchomości , domu, lokalu, działki, mieszkania zwanych przedmiotem transakcji, którego opis znajduje się na odwrocie niniejszej umowy.

§ 2

Niżej podpisany POSZUKUJĄCY oświadcza, że korzystając wyłącznie z usług POŚREDNIKA uzyskał w ramach pośrednictwa handlowego adresy nieruchomości, domów, lokali, działek, mieszkań zwanych przedmiotem transakcji, lub kontakty z wyżej wymienionymi przedmiotami pokwitowane na odwrocie niniejszej umowy. POSZUKUJĄCY oświadcza, że pokwitowanych na odwrocie niniejszej umowy ofert nie otrzymał wcześniej z innego źródła, co starannie sprawdził.. Strony niniejszym oświadczają, że późniejsze powoływanie się przez POSZUKUJĄCEGO, iż oferty otrzymał jednak z innego źródła nie zwalnia go od obowiązku zapłacenia dla POŚREDNIKA prowizji obliczonej według zasad zawartych w § 3.

§ 3

1. POSZUKUJĄCY zobowiązuje się, w przypadku zawarcia umowy: kupna, najmu, dzierżawy, zamiany zapłacić dla POŚREDNIKA (najpóźniej w dniu zawarcia umowy bez dodatkowego wezwania do zapłaty) wynagrodzenie - prowizję w wysokości:

a)przy kupnie, zamianie . . . . . . . . . . . . ..%, (słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) od wartości przedmiotu transakcji ( przy zamianie dla potrzeb obliczenia prowizji bierze się przedmiot zamiany większej wartości). Dla obliczenia prowizji jako wartość wymienionych w tym punkcie przedmiotów przyjmuje się cenę określoną w umowie realizującej transakcję (np. w akcie notarialnym);

b) przy najmie, dzierżawie - jednorazowa opłata w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % jednomiesięcznego czynszu ustalonego przez strony umowy, (słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .);

2. W przypadku zawarcia przez POSZUKUJĄCEGO umowy przedwstępnej dotyczącej przedmiotowej transakcji POSZUKUJĄCY zapłaci POŚREDNIKOWI 50% przypadającej prowizji w dniu zawarcia umowy przedwstępnej. Pozostałe 50% prowizji jest płatne w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. Gdy umowa przyrzeczona nie zostanie zawarta przez strony, prowizja otrzymana przez POŚREDNIKA z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej nie podlega zwrotowi.

§ 4

Obowiązek zapłaty uzgodnionej prowizji powstaje również w przypadku, gdy OFERUJĄCY lub osoba bliska OFERUJĄCEMU (w rozumieniu art.9 ustawy prawo lokalowe) przeprowadzili transakcję z osobą wskazaną przez POŚREDNIKA z pominięciem tego POŚREDNIKA także w przypadku rozwiązania niniejszej umowy bez względu na upływ czasu. W takiej sytuacji POŚREDNIKOWI oprócz pełnej prowizji (w wysokości określonej wg zasad zawartych w § 3), przysługuje także roszczenie względem OFERUJĄCEGO o zwrot utraconych przez POŚREDNIKA korzyści a także zwrot poniesionych przez POŚREDNIKA kosztów wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od chwili zawarcia transakcji do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań z POŚREDNIKIEM .

§ 5

POSZUKUJĄCY zobowiązuje się nie udostępniać otrzymanych od POŚREDNIKA ofert osobom trzecim. W przypadku przekazania oferty (ofert) osobie trzeciej, która dokona wyżej określonej transakcji , POSZUKUJĄCY zobowiązuje się zapłacić POŚREDNIKOWI wartość podwójnej prowizji określonej w § 3 oraz karę umowną w wysokości . . . ..=2,000.- zł. PLN. Niniejszych ograniczeń nie stosuje się w przypadku uzyskania pisemnej zgody POŚREDNIKA na przekazanie ofert osobom trzecim

§ 6

Jeżeli oferta ulegnie dezaktualizacji POSZUKUJĄCY zobowiązuje się w terminie 14 dni powiadomić o tym POŚREDNIKA listem poleconym lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w siedzibie BIURA ECS NIERUCHOMOŚCI , podając dane personalne osoby z którą została zawarta umowa.

§ 7

Usługi POŚREDNIKA polegają tylko na czynnościach kojarzenia kontrahentów, w szczególności poprzez udzielanie informacji zainteresowanym klientom, kontaktowanie klientów z POSZUKUJĄCYM, wskazanie adresu, innych danych przedmiotu transakcji lub innych według. wyboru POŚREDNIKA. Usługa jest wykonana z chwilą zawarcia umowy kupna, zamiany, dzierżawy, najmu przedmiotu transakcji. POŚREDNIK jest upoważniony niniejszym do dokonywania czynności pośrednictwa za pomocą innych POŚREDNIKÓW- do oddawania w dalsze pośrednictwo innym podmiotom ( w tym także gromadzenia, udostępniania, przetwarzania danych osobowych POSZUKUJĄCEGO) wg wyboru POŚREDNIKA. POŚREDNIK może wykonywać czynności pośrednictwa także na rzecz innych niż POSZUKUJĄCY kontrahentów (stron) przedmiotowej transakcji.

§ 8

POŚREDNIK nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków wynikających z umów między kontrahentami transakcji.

§ 9

Zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym zakresu pośrednictwa mogą nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. Do rozstrzygania sporów wynikających z tej umowy będą właściwe sądy powszechne w Świdnicy.

§ 10

Ewentualne rozwiązanie umowy (wypowiedzenie) nie skutkuje w stosunku do pobranych wcześniej ofert (adresów).

§ 11

OFERUJĄCY oświadcza, że otrzymał jednobrzmiący egzemplarz tej umowy, oświadcza ponad to, że podpisuje tę umowę świadomie. Umowa została przeczytana, przyjęta i podpisana.

§ 12

OFERUJĄCY wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie przedmiotowej umowy.

Ubezpieczenie Warta nr --------

 


POŚREDNIK                                                                                                                       OFERUJĄCY


 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
czytelny podpis                                                                                                                         czytelny podpis

 

 

OŚWIADCZAM , ŻE OTRZYMAŁEM (OTRZYMAŁAM) NASTĘPUJĄCE OFERTY:

adres:

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .